Riskview brengt uw risico's in kaart | Vaste taxatie, Verzekeringstaxaties en economische taxaties Vaste taxatie, verzekeringstaxaties, herbouwwaarde taxatie, monument taxatie, vaste taxatie en economische taxaties
Complete aanbod:  verzekeringstaxaties, economische taxaties, herbouwwaarde, inspectiediensten, vaste taxatie, monument taxatie.

Vaste taxatie

Taxatie

Bij schade aan uw gebouwen of inventaris kan discussie ontstaan over de verzekerde waarden. Bij oudere eigendommen krijgt u bovendien door afschrijving een lagere uitkering. Dit voorkomt u met een vaste verzekeringstaxatie. Een verzekeringstaxatie biedt waarborging van uw bedrijfscontinuïteit bij schade. Dit is wettelijk geregeld in artikel 7:960 BW.

 

Artikel 7:960 BW

In dit artikel in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de verzekeraar verplicht is om bij schade, bijvoorbeeld bij brand, de taxatiewaarde uit te keren. Een taxatierapport kunt u koppelen aan een verzekering. De verzekeraar kan en mag vervolgens bij een schadeuitkering niet afwijken van de de taxatiewaarde.

 

Uiteindelijk wilt u na een schade ook werkelijk schadeloos gesteld worden. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Onze  taxateurs zorgen voor een betrouwbaar, taxatierapport en een sterkere positie als u door schade getroffen wordt.

 

Waarom een vaste taxatie?

Veel verzekeringen zijn gebaseerd op een open polis. Dit betekent dat de verzekerde bedragen zijn vastgesteld op basis van een eigen opgave of waardebepaling. Pas na een schade is duidelijk of de verzekerde bedragen voldoende zijn om de schade te herstellen c.q. voor nieuwe aankoop/vervanging.

 

Waarom gebouwen taxeren of verzekeren?

Is het verzekerd bedrag voor uw gebouwenverzekering vastgesteld op basis van een eigen opgave of waardebepaling dan bestaat de kans dat bij schade het verzekerde bedrag te laag of te hoog is. Bij een te hoge inschatting betaalt u onnodig veel premie over de verzekerde som. Bij een te lage inschatting loopt u juist een financieel risico.

 

Waarderingsgrondslag

De waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. Veelal gehanteerde waarden zijn o.a. aankoopwaarde, historische kostprijs/bouwkosten of actuele waarde. Het risico van onderverzekering is hierbij zeer groot. De objectieve waardebepaling middels taxatie sluit dit uit.

 

Standaard indexering

Een standaard indexering leidt jaarlijks tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Het risico hiervan is dat de herbouwwaarde na een aantal jaren behoorlijk kan afwijken van de werkelijke bouwkosten. Omdat een algemeen standaard indexpercentage voor uw gebouw te hoog kan zijn, is de kans op oververzekering, dus teveel premiebetaling, reëel aanwezig. Periodieke taxatie garandeert ten allen tijde een juiste verzekerde waarde.

 

Investeringen

Wanneer er geld in een gebouw is geïnvesteerd hoeft dit niet altijd eenzelfde bedrag aan waardestijging tot gevolg te hebben. In de geldsom die is uitgegeven kunnen bijvoorbeeld sloopkosten, rentekosten e.d. zijn opgenomen. Of het betreft een vervanging van iets dat al waarde had. Deze bedragen kunnen de verzekerde waarde aanzienlijk "vervuilen". Door een taxatierapport te laten opstellen vermijdt u het risico teveel te verzekeren.

 

Waarom inventarissen taxeren?

Bij een inventarisverzekering speelt het waardebegrip dat een verzekeraar hanteert een rol. Bij een eigen opgave of waardebepaling worden de verzekerde bedragen vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Echter, de inventaris is onderhevig aan afschrijving. Is de dagwaarde van uw inventaris lager dan 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde dan mag de verzekeraar de schade vergoeden op basis van de dagwaarde.

 

Dagwaarde

Zonder taxatierapport is in de regel de uitbetaling op basis van de lagere dagwaarde, wanneer  deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Dus naarmate de inventarissen ouder worden zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn. Bij een schade moet u vaak in één keer veel zaken nieuw aanschaffen. De ervaring leert dat dit bedrijven snel in financiële moeilijkheden kan brengen als er geen aanzienlijke financiële reserves zijn.

 

In een taxatierapport worden uw bezittingen exact benoemd en gewaardeerd. Bij schade wordt de uitkering dan ook gebaseerd op de waarde zoals omschreven in het taxatierapport. Zo voorkomt u onderverzekering en discussie met de verzekeraar over de waarde of de bewijslast. U bent vrij in de keuze voor een taxateur.

 

Geen discussie

Vooraf is door een onafhankelijk deskundige vastgesteld en vastgelegd welke inventarissen op de desbetreffende locatie aanwezig was. Hierover kan na een calamiteit geen discussie ontstaan. De bewijslast ligt niet meer bij de verzekerde.

 

Met een taxatierapport heeft u als verzekerde de zekerheid dat verzekeraars de vooraf getaxeerde waarde hanteren gedurende de looptijd van het rapport. Zodoende kunt u zo snel mogelijk doorgaan met uw bedrijfsactiviteiten.

 

Voordelen vaste taxatie

  • Onderverzekering en oververzekering zijn uitgesloten.
  • U kunt precies aantonen wat er verloren is gegaan.
  • De waarde ligt vast, hierover is geen discussie mogelijk.
  • Geen afschrijving over het getaxeerde bedrag, ongeacht de leeftijd van de inventaris en/of het gebouw.
  • De getaxeerde waarde wordt uitgekeerd, zodat de schade kan worden hersteld en u snel weer aan de slag kunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HerbouwwaardeHet bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis. Dit is met inbegrip van architectenhonorarium, kosten voor advies, tekeningen en toezicht tijdens debouw, leges enz.NieuwwaardeHet bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Dit is inclusief de kosten voor het opstellen, opstarten, inregelen, engineering, projectbegeleiding, invoerrechten, enz.VervangingswaardeHet bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.VerkoopwaardeHet bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw, met uitzondering van de grond, verkregen zou kunnen worden.SloopwaardeHet bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare, respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten.Functionele herbouwwaardeHet bedrag benodigd voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw opdezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming.Functionele vervangingswaardeHet bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming.OpbrengstwaardeHet bedrag waartegen de zaak optimaal verkocht kan worden, onder aftrek van de te maken kosten voor de verkoop ervan.